نمونه فرم قابل استفاده در نوع مبایعه نامه‌های معامله ملک غیر منقول :

ماده ۲- مورد معامله و مشخصات آن :
مورد معامله و مشخصات آن که فروشنده به رویت خریدار رسانده و مورد قبول و تایید خریدار می‌باشد عبارت است از ششدانگ : ………………………………………………………………… با جمیع لواحق و توابع شرعی و عرفی آن که دارای یک جلد سند مالکیت به شماره ملک …………….. و به شماره ثبت دفتر ………….. بخش ……………….. که فروشنده به رویت خریدار رسانیده است و خریدار از کمیت و کیفیت ارزش مورد معامله اطلاع کامل حاصل نموده و مورد قبول خریدار می‌باشد.
۱-۲ : آدرس مورد معامله عبارت است از :
………………………………………………………………………… .
ماده ۳ : قیمت کل مورد معامله :
قیمت : ……………….. مورد معامله : ………….. ……مبلغ…… …….. ریال، معادل …………………………. تومان و به ترتیب زیر از وجه رایج مورد توافق متعاملین قرار گرفت، که از طرف خریدار به فروشنده پرداخت می‌گردد:
۱-۳ : مبلغ …………..ریال، معادل …………………. تومان به عنوان قسمتی از ثمن معامله …………….. نقداً ………………. طی…………………… فقره چک بانکی و مسافرتی از سوی خریدار تسلیم فروشنده گردید و به دریافت آن اقرار نمود.
۲-۳ : مبلغ ……………… ریال، معادل ………………. تومان همزمان با تحویل مبیع و به تصرف مشتری دادن آن در مورخ / / ۱۳
۳-۳: مبلغ ……………… ریال، معادل ………………. تومان همزمان با تحویل مبیع و به تصرف مشتری دادن آن در مورخ / / ۱۳ همزمان با تنظیم سند رسمی انتقال و در دفترخانه شماره …………………… .
تبصره : عدم پرداخت مبلغ مندرج در بند ۱-۳ این مبایعه نامه از سوی خریدار به هر علت موجب منفسخ شدن و بی اعتباری معامله گردیده و با انفساخ معامله، فروشنده مجاز است مورد معامله را به هر شخص دیگری واگذار نماید و در این مورد نیاز به اخذ هیچ گونه مجوز دیگری نمی‌باشد.
ماده ۴ : شروط معامله :
۱-۴ تاریخ تخلیه و تحویل مبیع مورخ / / ۱۳ تعیین می‌شود که همزمان با تخلیه و تحویل مبیع مبلغ مندرج در بند ۲-۳ در حق فروشنده تأدیه می‌گردد.
۲-۴ : تاریخ تنظیم سند رسمی انتقال مورخ / / ۱۳ می‌باشد که طرفین ملزم به حضور در دفترخانه اسناد رسمی شماره ………………… واقع در …………. برای انجام کلیه تعهدات مندرج در مبایعه نامه و تشریفات قانونی نقل و انتقال می‌باشند.

۳-۴ : فروشنده مکلف است قبل از تاریخ تنظیم سند رسمی، کلیه اسناد و مدارک لازم اعم از مفاصا حسا‌ب‌های مالیاتی نقل و انتقال، عوارض نوسازی، گواهی پایان ساختمان و … را تهیه و به دفتر خانه فوق الذکر تسلیم نماید به طوری که در روز تنظیم سند رسمی هیچ گونه مانعی برای تنظیم سند موجود نباشد.
۴-۴ : حضور فروشنده بدون همراه داشتن اسناد و مدارک لازم و حضور خریداربدون همراه داشتن باقیمانده ثمن معامله (به صورت چک تضمینی یا وجه نقد) در حکم عدم حضور است و ملاک عدم حضور در دفترخانه، گواهی صادره از دفتر خانه مذکور می‌باشد.
۵-۴ : در صورت عدم تخلیه و تحویل مورد معامله در تاریخ مذکور، فروشنده ملزم به پرداخت روزانه مبلغ ……………………… ریال، معادل …………….. تومان به عنوان جبران خسارت تاخیر در تحویل مبیع در حق خریدار خواهد بود.
۶-۴ : هر گاه خریدار در موعد مقرر در دفتر خانه حاضر نشده و نسبت به تنظیم سند رسمی معامله اقدام نکند، ضمن آنکه فروشنده حق فسخ مبایعه نامه را خواهد داشت، می‌تواند بابت تخلف از انجام تعهد خریدار، مبلغ ……………… ریال (معادل ………………. تومان) از پیش پرداخت را کسر نموده و باقیمانده را به وی مسترد نماید.
۷-۴ : هرگاه فروشنده در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشده و نسبت به تنظیم سند رسمی معامله اقدام نکند، اگر چه در هر صورت معامله معتبر می‌باشد ، خریدار می‌تواند با مراجعه به مقامات صالحه قضایی الزام طرف مستنکف را ضمن مطالبه خسارات وارده به حضور در دفترخانه مورد نظر و تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله مطالبه نماید.
تبصره : چنانچه خریدار الزام فروشنده مستنکف را جهت حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی از مقامات قضایی مطالبه نماید، فروشنده هیچگونه حق و ادعایی نسبت به مابقی ثمن مورد معامله (مذکور در بند ۳-۳) نخواهد داشت.
۸-۴: خریدار حق دارد مورد معامله را جزعاً یا کلاً ولو به صورت صلح حقوق یا وکالت به غیر منتقل نماید که در این صورت و حسب اعلام اطلاع قبلی انجام انتقال رسمی (موضوع بند ۲-۴) به نام منتقل الیه جدید انجام خواهد گرفت و تکالیف خریدار مذکور در این مبایعه نامه نیز از حیث پرداخت الباقی ثمن معامله و حضور در دفترخانه بر عهده وی قرار خواهد گرفت.
۹-۴ : فروشنده اقرار نمود که مورد معامله مشمول مصادره اموال نبوده و در توقیف نمی‌باشد و مورد رهن و وثیقه کسی نیست و منافعی از آن به هرشکلی به دیگری واگذار نشده و ممنوع المعامله نمی‌باشد.
۱۰-۴ : هرگاه مبیع مورد ادعای دیگری قرار گرفت یا بعداً این ادعا حاصل شده و به اثبات برسد به طوری که عملاً نقل و انتقال تحقق پیدا نکند یا سند تنظیمی ابطال گردد، فروشنده مکلف است ثمن معامله را به قیمت روز (و در صورت لزوم با جلب نظر کارشناس) به خریدار پرداخت نماید و چنانچه در این زمینه خسارتی هم متوجه خریدار شود باید این خسارت را نیز جبران کند.
۱۱-۴ : متعاملین بر اساس آیة شریفة (اوفوا بالعقود) و قاعدة (المسلمون عند شروطهم) متعهد و ملتزم می‌شوند نسبت به انجام کلیه تعهدات خود به شرح این مبایعه نامه و حضور در دفتر خانه و تنظیم و امضای سند رسمی مورد معامله اقدام نمایند.

۱۲-۴ : تأدیه مالیات‌ها و عوارض اعم از نقل و انتقال، عوارض شهرداری، دارایی و … به عهده فروشنده بوده و هزینه‌های نقل و انتقال در دفترخانه اعم از حق الثبت و حق التحریر و بهای اوراق رسمی دفترخانه بامناصفه به عهده طرفین می‌باشد.
این مبایعه نامه با توجهب به مواد ۱۰ و ۱۹ قانون مدنی و با رعایت کلیه شرایط و مقررات شرعی و قانونی معاملات در کمال صحت و سلامت، با اراده شخصی با علم و آگاهی از کم و کیف مورد معامله و اوضاع و احوال و زمان و مکان و نیز برابری ارزش مبیع با ثمن تنظیم شده و طرفین با رضایت کامل مبادرت به انجام معامله نموده و با قبول اسقاط کافه خیارات خصوصاً خیار غبن اگر چه فاحش باشد. هیچ یک از طرفین حق فسخ آن را ندارد و صیغه شرعی عقد بیع ایجاباً و قبولاً جاری شد و نسبت به آنان و ورثه و قایم مقام لازم الاجرا بوده و نوسانات قیمت‌ها هم هیچگونه تاثیری در مبایعه نامه ندارد.
فروشنده : ………………..
خریدار : ………………….
شهود : …………………..

دوم : توضیح اصطلاحات مذکور در مبایعه نامه
برای آنکه فرم مبایعه نامه پیشنهادی فوق الذکر با علم و آگاهی تنظیم گردد و در تنظیم آن هم مشکلی ایجاد نشود، توضیحاتی در مورد برخی از واژه‌ها اصطلاحات به کار رفته در آن آورده می‌شود :

۱٫ مبایعه نامه : عبارت از قرار دادی است که طرفین برای معامله در مورد ملک غیر منقول از آن استفاده می‌کنند.
۲٫ طرفین معامله : عبارتند از : فروشنده (کسی که مال غیر منقول را می‌فروشد) و خریدار (همان که مال غیر منقول را از فروشنده خریداری می‌کند).
۳٫ مورد معامله : همان مال غیر منقولی است که عمل خرید و فروش روی آن انجام می‌شود.
۴٫ ششدانگ : یعنی تمامیت و کلیت. به تعبیر دیگر تمامی اجزای مورد معامله که به خریدار فروخته می‌شود.
۵٫ آدرس مورد معامله : عبارت از محل استقرار مال غیر منقول است به نحوی که از موارد دیگر جدا گردیده و اشتباهی در آن روی ندهد.
۶٫ قیمت مورد معامله : عبارت از بها و ارزشی است که به عنوان وجه معامله تعیین می‌گردد و باید به شرح‌ بندهای ۱-۳ الی ۳-۳ و حتی اضافه تر از آن طبق اراده و خواست دو طرف مقرر گردد. ضمناً کیفیت پرداخت به صورت نقدی یا از طریق چک بانکی (اعم از مسافرتی یا تضمینی) نیز در آن تصریح شود.
۷٫ شروط معامله : بخش دیگری از خواست و اراده طرفین است که در فرم پیشنهادی در قالب بندیهای ۱-۴ الی ۱۲-۴ آورده شده است که البته منحصر به موارد عنوان شده نمی‌باشد و شروط و موارد دیگری نیز قابل افزون یا کاستن از آن موارد می‌باشد.
۸٫ تاریخ تخلیه : عبارت از زمانی است که مال غیر منقول مورد معامله تخلیه و به خریدار تحویل می‌گردد.
۹٫ تاریخ تنظیم سند : عبارت از زمانی است که سند رسمی مال غیر منقول مورد معامله تنظیم و به خریدار تحویل می‌گردد.
۱۰٫ بند ۳-۴ : عبارت از مدرکی است که تهیه آنها به عهده فروشنده بوده و در پاسخ به استعلام دفتر خانه از سوی مراجع اداری ارائه می‌شود (در صورت وجود بدهی‌های قانونی، به دست آوردن مفاصا حساب پس از پرداخت آنها خواهد بود)
۱۱٫ بندهای ۵-۴ الی ۷-۴ : شروطی هستند که به عنوان ضمانت حسن اجرای کامل مبایعه نامه و به نفع دو طرف مقرر شده و به هر دوی آنان هم به صورت مساوی توجه شده است.
۱۲٫ با قبول بند ۸-۴ : خریدار می‌تواند مورد معامله را کلاً یا جزعاً به دیگری منتقل کند که در این صورت شخص ثالث از جهت حقوق و تکالیف جانشین خریدار اول خواهد بود.
۱۳٫ با امضای فرم مبایعه نامه پیشنهادی مذکور از هر یک (فروشنده و خریدار)، اختیار فسخ معامله، حتی در صورت طرح ادعای تحقق ضرر و غبن (چه ضرر و غبن کم و چه فوق العاده) سلب می‌گردد (پر واضح است که طرفین می‌توانند از قبول این شرط خودداری نمایند).
۱۴٫ با تنظیم مبایعه نامه طرفین عقد لازمی را به وجود آورده‌اند که بدون حصول مجوز قانونی یا توافق طرفین بر فسخ آن، به اراده یک طرف، از بین نمی‌رود.

سوم : پرونده فرضی و سیر فضایی آن
در صورت بروز اختلاف طرفین بر نحوه اجرای مبایعه نامه چه از جهت پرداخت ما بقی ارزش و بهای مورد معامله و چه از حیث تنظیم سند رسمی، هنگامی که امکان حل و فصل مسالمت آمیز آن فراهم نگردد، با طرح دادخواست از سوی مطالبه کنندة بقیه ثمن یا مدعی تنظیم سند در محاکم عمومی دادگستری، امکان اخذ حکم از مرجع مذکور و اجرای آن تحت نظر و اشراف دادگاه صادر کننده رأی وجود دارد. برای اطلاع بیشتر، به عنوان ضمیمه دو نمونه از دادخواست‌ها در دو موضوع مطالبه بقیه ثمن و قیمت مورد معامله و الزام به تنظیم سند رسمی آورده می‌شود. بدیهی است پس از
۱- تقدیم دادخواست
۲- رسیدگی قضایی در دادگاه
۳- اثبات حقانیت مدعی
۴- صدور حکم در آن مرجع
۵- قطعی شدن دادنامه صادره با عدم اعتراض به رأی دادگاه بدوی یا تأیید آن در مرجع قضایی بالاتر
۶- اجرای آن توسط دادگاه، خواسته خواهان (ازجهت مطالبه بقیه ثمن معامله یا تنظیم سند رسمی پلاک مورد معامله) قابل وصول و دسترسی می‌باشد.
به عنوان مثال در صورتی که آقای (الف) ملکی را به آقای (ب) بفروشد و در موعد مقرر شخص (خریدار الف) از انجام تعهدات خود در پرداخت بقیه ثمن خودداری کند، آقای (الف) برای پیگیری خواسته خود در مطالبه طلب خود از آقای (ب) از طریق مراجع قضایی از فرم دادخواست (پیوست ۱) استفاده می‌نمایند.
در فرض دیگر معامله پلاک مذکور با وصف انجام تعهدات آقای (ب) مثل پرداخت بهای ملک و غیره که در مبایعه نامه مندرج است)، آقای (الف) از تنظیم سند رسمی در زمان تعیین شده خودداری می‌کند. در نتیجه آقای (ب) از فرم دادخواستی (پیوست ۲) برای پیگیری خواسته خود در تنظیم سند رسمی استفاده می‌نماید.

/ 0 نظر / 48 بازدید